Alex Voronov: Tala ur skägget!

2016-12-14

Alex Voronov, politisk redaktör på bl.a. Eskilstuna-Kuriren, skriver 14 dec 2016 med anledning av Mattias Hagbergs så kallade granskning av liberala ledarsidor på Dagens Nyheter Kultur. Det positiva med Voronovs inlägg är att han vill formulera liberalismen i form av en princip, till skillnad från Hagbergs fiasko att försöka definiera vissa teman som typiskt liberala.

Men Voronovs försök till liberal princip visar på ett centralt problem med diskussionen. Han undviker nämligen att tala klartext. Han levererar en märkligt undflyende formulering som passar bättre i ett festtal än för att vägleda praktisk politik.

Han skriver:

En grundläggande liberal princip är att inget kollektiv – inte heller stater – tillerkänns något värde som är överordnat individen. Konsekvensen av det i flyktingpolitiken är ett försvar av den enskilda människans frihet och värdighet oavsett varifrån hon kommer.

Innebär den första meningen att varje individ har ett slags vetorätt i politiken gentemot alla kollektiv? Då blir det inte mycket bevänt med demokratiska beslut, eller med stater överhuvudtaget. Vad menas egentligen med "något värde" och "överordnat"? Hur ska praktisk politik vägledas av denna princip?

Visst, det kanske är orättvist att kritisera en formulering som består av en enda mening. Låt oss se om det blir mer konkret i andra meningen där Voronov använder principen för att dra en slutsats om flyktingpolitiken. Blir det tydligare där?

Nej, knappast. För vad innebär egentligen "försvar av den enskilda människans frihet och värdighet oavsett varifrån hon kommer"? Betyder det helt fri invandring? Om en människa har frihet oavsett hon varifrån hon kommer, så kan det vara en rimlig tolkning. Eller betyder det att alla som söker asyl ska få det? Eller att de som av svenska myndigheter bedöms ha asylbehov skall få det? Eller vad?

Jag måste erkänna att jag misstänker att Voronovs mycket oklara formulering är tänkt att vara just oklar. Ett stycke vacker retorik som elegant kryssar förbi verklighetens grynnor.

Jag menar att denna ovilja att tala klartext är ett stort problem i debatten om migration och flyktingpolitik. Principer är bra, men utan förankring i utsagor om konkreta förhållanden är de inget värda. Värdekonflikter försvinner inte bara för att man tror man hittat formuleringar som skyler dom.

Jag önskar helt enkelt att Voronov talade ur skägget. Vill han ha fri invandring? Den liberala princip han anger tycks betyda det. I så fall, vad tror Voronov händer med välfärden? Om Voronov inte vill ha fri invandring, vilka argument har han för det? Hur ska invandringen begränsas? På vilket sätt hänger det ihop med Voronovs tolkning av liberalismen?

Kanske Voronov resonerar enligt gungbrädeprincipen. För att få gungbrädan att tippa över åt rätt håll måste man placera sig så långt ut åt den kanten som möjligt. Det är en dålig idé. Den metoden leder nämligen till eskalation när alla flyttar sig så långt som möjligt ut åt kanterna. Det är inte det vi behöver. Vi har redan för mycket av den varan. Vi behöver snarare sansade argument och diskussioner om principer som har en rimlig chans att kunna tillämpas i praktiken.

En liberalism som inte vill förbättra den verkliga världen, utan är mer intresserad av principer på ledarsidor, är det inte så stor nytta med.